Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології

Основні фахові компетенції які забезпечує цикл дисциплін:

- здатність застосовувати на практиці знання про технічні характеристики окремих вузлів обладнання та систем в цілому, засобів автоматизації, інструкції заводів-виготовлювачів, допуски та норми, які визначають порядок монтажу, обслуговування, ремонту та налаштування пристроїв та обладнання систем автоматизації та управління;

- здатність застосовувати на практиці знання про види інформації та способи подання її в ПЕОМ; типові вузли і пристрої обчислювальної техніки; взаємодію апаратного і програмного забезпечення у роботі ПЕОМ; логічні основи ПЕОМ, основи мікропроцесорних систем;

Здатність застосовувати загальні поняття і визначення метрології, стандартизації;  методи підключення електровимірювальних приладів та методи вимірювань електричних  величин; уміти обирати електровимірювальні прилади і виконувати вимірювання параметрів електричних кіл, аналізувати результати вимірювань;

- здатність уміти розраховувати параметри електричних схем; здійснювати вибір елементів електронної апаратури по заданим параметрам;

- здатність аргументувати вибір технічних засобів автоматизації на основі розуміння принципів їх роботи, аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик з урахуванням вимог до систем автоматизації та експлуатаційних умов; мати навички налагодження технічних засобів автоматизації та систем керування;

- здатність використовувати знання й уміння з електротехніки, читати електричні структурні, принципові та монтажні схеми електротехнічних пристроїв  для вирішення практичних завдань; оформити конструкторську та іншу технічну документацію;

-здатність демонструвати вільне володіння базовими званнями і практичними навичками в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій, мати навички програмування і роботи в комп’ютерних мережах;

- здатність застосовувати для вирішення професійних завдань новітні технології у галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, зокрема,  проектування  багаторівневих систем керування, збору даних та їх архівування для формування бази даних параметрів процесу  та їх візуалізації, а також створення  робочих місць оператора на основі SCADA-систем;

- здатність застосовувати на практиці знання про обладнання, матеріали, арматуру та характеристики ліній автоматики і телемеханіки; мати  навички щодо технології обслуговування і ремонту систем залізничної автоматики і телемеханіки у відповідності з вимогами технологічних процесів; здійснювати монтаж і наладку систем залізничної автоматики і телемеханіки; визначати по контрольній індикації характерні відмови в роботі приколійних та постових пристроїв;

- здатність застосовувати на практиці знання про конструкцію, принцип дії, основні характеристики, логіку побудови, типові схемні рішення сучасних систем автоблокування і електричної централізації, автоматичної переїзної сигналізації (АПС), автоматичної локомотивної сигналізації (АЛС), диспетчерського контролю (ДК); основи технічної діагностики рухомого складу, елементну базу, схеми і апаратуру систем діагностики; будову і принципи функціювання систем  механізації і автоматизації сортувальних гірок; експлуатаційні основи  роботи пристроїв автоматики і телемеханіки; прилади автоматики, реле, рейкові кола; їх характеристики та область застосування;

-здатність застосовувати на практиці знання про логіку побудови та типові схемні рішення систем регулювання рухом поїздів; алгоритм функціювання систем при нормальній роботі та позаштатних ситуаціях; вміти аналізувати роботу принципових схем перегінних і станційних систем автоматики, побудови кабельних мереж; аналізувати роботу схем при нормальній роботі пристроїв та при відмовах;

- здатність використовувати знання в галузі економіки виробництва для оволодіння основами економіки, організації та планування виробництва, праці й управління, діючими положеннями про оплату праці, порядком тарифікації робіт і складання кошторисів;

- здатність застосовувати на практиці знання щодо забезпечення безпеку руху при виконанні робіт.

 • Перелік навчальних дисциплін циклу:
 • 1. Основи автоматики

  2. Автоматизовані станційні системи керування рухом поїздів

  3. Автоматизовані системи інтервального регулювання рухом поїздів

  4. Програмно-апаратні комплекси систем диспетчерського керування

  5. Електропостачання систем автоматизації

  6. Монтаж, налагодження та експлуатація технічних засобів автоматизованих систем

  7. Системи автоматичного контролю технічного стану рухомого складу під час руху поїзду

  8. Основи охорони праці (АКІТ)

  9. Економіка, організація та планування виробництва (АКІТ)

  10. Теорія автоматичного управління та автоматизовані регулятори

  11. Електроніка, мікроелектроніка та мікропроцесорна техніка

  12. Комп’ютерні мережі та телекомунікації

  13. Програмування промислових мікроконтролерів

  14. Основи проєктування систем автоматизації

  15. Основи комп’ютерно-інтегрованого управління

  16. Основи технологічного програмування

  17. Практика: електромонтажна, слюсарна, технологічна (на виробництві), переддипломна

  18.Основи робототехніки

  19. Автоматизований електропривод

  20. Технічна експлуатація залізниць та безпека руху (АКІТ)

  21. Технологія галузі (АКІТ)

 • Команда циклу:

 • Половко Світлана Василівна

  Посада: Голова циклової комісії, викладач спецдисциплін

  Навчальні дисципліни, що викладає: «Комп’ютерні мережі та телекомунікації», «Автоматизовані станційні системи керування рухом», «Монтаж, налагодження та експлуатація технічних засобів автоматизованих систем», «Основи автоматики» та «Системи автоматичного контролю технічного стану рухомого складу під час руху поїзда»

  Наукові інтереси: забезпечення безперебійної роботи автоматизованих систем керування рухом поїздів на залізниці та метрополітену та безпеки руху поїздів завдяки підвищення експлуатаційної надійності пристроїв автоматики; освоєння та  впровадження новітніх систем автоматизації, керування та  комп’ютерно-інтегрованих технологій.

  Практичні інтереси:  забезпечення актуальності та затребуваності спеціальності

  Досягнення: викладач першої категорії, розробнця освітньо-професійних програм, начальних та робочих планів, програм навчальних дисциплін, методичних вказівок до лабораторних і практичних робіт, розробнця навчально-методичного комплексу з навчальної дисципліни «Автоматизовані станційні системи керування рухом», «Монтаж, налагодження та експлуатація технічних засобів автоматизованих систем», «Основи автоматики» та «Системи автоматичного контролю технічного стану рухомого складу під час руху поїзда», курсу дистанційної освіти з навчальної дисципліни «Комп’ютерні мережі та телекомунікації». Брала участь в проведенні виставок технічної творчості.

  Профіль: http://kemk.dist-edu.com/course/enrol.php?id=219 

  Контакти: Polovko112@gmail.com 

 • Викладачі циклової комісії:
 • Бокшан Світлана Василівна

   

  Посада: Методист коледжу, викладач спеціальних дисциплін

  Дисципліни, що викладає: Економіка, організація та планування виробництва, Основи автоматики, Автоматизовані системи інтервального регулювання рухом поїздів, Технічна експлуатація залізниць та безпека руху.

  Науковий інтерес: дослідження та аналіз існуючих автоматизованих систем керування, їх розвиток та вдосконалення; застосування прогресивних рішень та пошук нових моделей, 

  методів, засобів та технологій побудови сучасних засобів автоматизації та комп’ютеризованих систем управління; сучасні тенденції розвитку систем автоматизації технологічних процесів; впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес для підвищення мотивації навчання та активізації пізнавальної діяльності студентів, розширення меж самостійної діяльності студентів і урізноманітнення форм проведення занять.

  Досягнення: Викладач вищої категорії; розробник навчально-методичного забезпечення дисциплін фахової підготовки: «Економіка, організація та планування виробництва», «Основи автоматики», «Автоматизовані системи інтервального регулювання рухом поїздів», «Технічна експлуатація залізниць та безпека руху»; керівник дипломного проектування. З 2018 року обіймає посаду методиста коледжу та виконує обов’язки відповідального секретаря Приймальної комісії. Нагороджена Грамотою Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації за сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, відповідальне ставлення до виконання покладених обов’язків; має Подяку РФ «Південно-Західна залізниця» за плідну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих кадрів для залізничного транспорту, чітку організацію педагогічних, методичних і технічних засобів, спрямованих на реалізацію освіти відповідно до державних стандартів та високу професійну майстерність.

  Профіль: сайт дистанційного навчання, Google Клас, Zoom, Google Форми, Classtime, На Урок, Viber, Telegram

  Електронна пошта:  svetabokshan@gmail.com

 • Штомпель Юлія Миколаївна

   

  Посада: завідувач заочного відділення та бакалаврської підготовки, викладач спеціальних дисциплін з 2012 року.

  Навчальні дисципліни, що викладає: Основи охорони праці, Охорона праці в галузі, Програмно-апаратні комплекси систем диспетчерського керування

  Науковий інтерес: мікропроцесорні системи диспетчерського контролю; інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті; системи протипожежного захисту приміщень;  законодавство в галузі охорони праці; державна політика в галузі охорони праці.

  Досягнення: викладач вищої категорії;

  публікація на тему:

  1. «Основні напрямки розвитку мікропроцесорних засобів автоматизації» на VI міжнародній науковій конференції по фундаментальним наукам,мистецтву, бізнесу і освіті, інтернет технологіям і громадськості «TRENDS AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC APPROACHES AND PROSPECTS OF INTEGRATION OF INTERNET TECHNOLOGIES INTO SOCIETY» 23 – 26 лютого 2021 р., Стокгольм, Швеція.

  2. «Аналітичні аспекти впровадження міжнародних стандартів з охорони праці на підприємствах залізничного транспорту» Ю.М. Штомпель, С.В.Бокшан, // Збірник тез V Міжнародна науково-практична конференція Modern scientific research:achievement, innovations and development prospects. – К.:КЕМТ,2021. – с.238-243

  3. « Моделювання процесів з вдосконалення стану охорони праці на підприємствах транспорту» Ю.М. Штомпель, С.В. Бокшан, // Збірник тез  VI Міжнародна науково-практична конференція «INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN SCIENCE AND PRACTICE».  –  К.: КЕМТ, 2021. – с. 471 ‑ 475.

  4. « Analysis of information systems in railway transport projects» Bokshan Svitlana, Stompel Yulia,// II International Scientific and Practical Conference «EDUCATION AND SCIENCE OF TODAY: INTERSECTORAL ISSUES AND DEVELOPMENT OF SCIENCES» К.: КEMT,2021.- p. 96-98.

  5. « Methodological aspects of production and technological potential management in metro projects»  Bokshan Svitlana, Stompel Yulia,// MODERN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH DEVELOPMENT. - К.: КEMT,2021.- p.227-229.

  6.  «Дослідження ефективності архітектур штучних нейронних мереж для прогнозу електроспоживання залізниць» науково-практичний журнал залізничний транспорт україни - No 1 (142), 2022 р.  Гайденко О.С., Голуб Г.М., Кульбовський І.І., Штомпель Ю.М.

  7. «Моделювання та інтелектуальний аналіз параметрів тонального рейкового кола» Збірник наукових праць ДУІТ Серія «Транспортні системи і технології». Вип. 39. 2022 р. Інна Саяпіна, Олександр Горобченко,Володимир Демченко, Штомпель Юлія.

   https://orcid.org/0000-0003-3150-575X

  8. «Analytical aspects of technologies for building educational process management systems based on the internet» Stompel Yulia/ IV International Scientific and Practical Conference SCIENTIFIC PARADIGM IN THE CONTEXT OF TECHNOLOGIES AND SOCIETY DEVELOPMENT held on December 16-18, 2022 in Geneva, Switzerland.

  Почесна грамота ДТГО « Південно-Західна залізниця» 2011 рік;

  Подяка КП «Київський метрополітен» 2016 рік;

  Грамота РФ « Південно-Західна залізниця» 2016 рік;

  Подяка Міністерство освіти та науки України 2019 рік;

  Грамота Міністерство освіти та науки України 2022 рік.

  Підвищення кваліфікації та стажування:

  2020 р. КНП"ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА" Тема: "Мистецтво викладання" (форма: дистанційна, вид: онлайн-курс) - 30 годин № 71212509.

  2021р. КНП "ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА" Тема: "Ораторське мистецтво" (форма: дистанційна, вид: онлайн-курс) - 39 годин № 10330371.

  2022р. НАПНУ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ.

  Тема: «Методи контролю у коледжах» (форма: дистанційна) - 120 годин

   СП №35830447/0442-22.

  Профіль: у роботі використовую додатки

  Google Classroom, Classtime ,  Zoom та внутрішній сайт коледжу MOODLE

  https://orcid.org/0000-0003-3150-575X

  Контакти: uliastompel@gmail.com

 • Козачук Олена Ігорівна

  Посада: викладач спеціальних дисциплін з 2021 року

  Навчальні дисципліни, що викладає: "Комп’ютерна графіка", "Автоматизований електропривод", "Методи цифрової обробки інформації"

  Науковий інтерес: розробка стенду-макету «Дослідження та вивчення роботи кола рейкового резонансного з накладанням частот АЛС-АРС», дослідження автоматизованої системи екологічного моніторингу об’єктів транспортної інфраструктури.

  Досягнення:

  Наукові праці:

  1. «Аспекти моніторингу системи електропостачання залізничного транспорту», ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ЗБІРНИК ТЕЗ науково-практичної конференції студентів, аспірантів і викладачів ( 25 – 27 березня), м. Київ 2020.

  2. «Інформаційні технології: управління телекомунікаціями на транспорті», ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ЗБІРНИК ТЕЗ науково-практичної конференції студентів, аспірантів і викладачів ( 6 – 8 червня ), м. Київ 2022.

  3. «Analytical aspects of technologies for building educational process management systems based on the internet» Kozachuk Olena/ IV International Scientific and Practical Conference SCIENTIFIC PARADIGM IN THE CONTEXT OF TECHNOLOGIES AND SOCIETY DEVELOPMENT held on December 16-18, 2022 in Geneva, Switzerland.

  Підвищення кваліфікації: Сертифікат №21418660 від 25.09.2021, КНП "Освітня агенція міста Києва, "Мистецтво викладання" - 30 год (1 кредит ЄКТС).

  Сертифікат СС38282994/0002-22 від 16.01.2022, Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти, "Базова цифрова грамотність педагога" - 30 год.

  Профіль: у роботі використовую додатки

  Viber, TelegramZoom та внутрішній сайт коледжу MOODLE

  Електронна пошта: kozachuk_olena@ukr.net 

 •  
 • Кумейко Катерина Олександрівна

  Посада: секретар навчальної частини, викладач спеціальних дисциплін

  Навчальні дисципліни, що викладає: «Технологія галузі», «Електропостачання систем автоматизації», «Практична робота на ПК», « Основи комп’ютерної техніки»

  Науковий інтерес: Дослідження системи моніторингу забруднення повітря на базі мікроконтролера Arduino UNO

  Досягнення:

  Підвищення кваліфікації: сертифікат Innovations and prospects of world science» від 31.12.2021, - 24 год.

  сертифікат «Критичне мислення для освітян», PROMETEUS від 22.11.2022, - 30 год.

  Профіль: у роботі використовую додатки

  Viber, Telegram,  Zoom та внутрішній сайт коледжу MOODLE

  Електронна пошта: katyakumeyko@ukr.net 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •