Філологічні дисципліни

Циклова комісія філологічних забезпечує високий рівень мовної та комунікативної підготовки здобувачів освіти.

Головна мета роботи ЦК – формування компетентнісних фахових умінь і навичок досконалого володіння українською та англійською мовами.

Методична проблема – забезпечення компетентнісної фахової освіти здобувачів засобами художнього слова, через засвоєння норм мовленнєвої поведінки та основ культури професійного спілкування шляхом реалізації студентоцентриського навчання.

Робота ЦК спрямована на підвищення якості знань здобувачів освіти, впровадження компетентнісно орієнтованого та професійно-орієнтованого навчання, участі в конкурсах, олімпіадах, підвищення їх загальнокультурного рівня, любові до України, до української мови, збереження традицій.

Викладачі ЦК створюють умови розвитку особистості здобувача освіти, сприяють його духовному розвитку, формують мислячу, творчу, інтелектуально розвинену особистість. Циклова комісія є організатором різних культурних заходів, традиційно проводяться мовно-літературні заходи до пам'ятних та ювілейних дат.

Викладачі циклової комісії філологічних дисциплін здійснюють підготовку майбутніх фахівців з таких дисциплін:

 • 1. Українська мова.
 • 2. Українська література.
 • 3.Зарубіжна література.
 • 4. Іноземна мова.
 • 5. Українська мова (за професійним спрямуванням).
 • 6. Іноземна мова (за професійним спрямуванням).
Ключові компетентності:
 1. Спілкування державною мовою.
 2. Спілкування іноземними мовами.
 3. Математична грамотність.
 4. Компетентності у природничих науках і технологіях.
 5. Інформаційно-комунікаційна та інформаційно-цифрова компетентністі.
 6. Уміння вчитися протягом життя.
 7. Соціальна і громадянська компетентності.
 8. Підприємницька компетентність.
 9. Загальнокультурна компетентність.
 10. Екологічна грамотність і здорове життя
 11. Соціальна та громадянська компетентності.
 12. Обізнаність та самовираження у сфері культури.

Фахові компетентності, що забезпечує ЦК, для підготовки фахівців освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» за усіма спеціальностями:

- здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;

- здатність спілкуватися іноземною мовою;

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

-здатність вчитися, здобувати, застосовувати нові знання, уміння та  навички для професійного та особистісного розвитку;

- здатність до системного й абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Команда циклової комісії:
Тамадаєва Марина Валеріївна

Посада: голова ЦК, викладачка української мови та літератури і зарубіжної літератури з 09.2011 р.

Предмети, що викладає: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література»

Наукові інтереси: інтерактивні форми та методи навчання при вивченні предметів філологічного профілю.

Досягнення: викладачка вищої категорії, викладачка-методистка, голова циклової комісії філологічних дисциплін, секретарка Педагогічної ради, авторка 8 методичних розробок, авторка публікацій, розміщених на освітніх сайтах: «Всеосвіта», «Всім Освіта» та «На Урок», переможниця конкурсів методичних розробок із зарубіжної літератури серед закладів ФПВО м. Києва, готувала переможців міських конкурсів читців та декламаторів, розробниця науково-методичного комплексу з освітніх компонент: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література».

Контактна інформація: morskayamvt@gmail.com

Викладачі циклової комісії:

Овод Валентина Мусіївна

Посада: викладачка іноземної мови з 09.2015 р.

Предмети, що викладає: «Іноземна мова», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»

Наукові інтереси: інтерактивні технології та цифрові джерела у вивченні іноземної мови, особливості та можливості вивчення іноземної мови при змішаному навчанні, пошук ефективних підходів до вдосконалення лексичної та граматичної компетенцій здобувачів освіти технічних спеціальностей.

Досягнення: викладачка вищої категорії, викладачка-методистка, брала участь у міжнародних наукових конференціях, авторка понад 10 публікацій та 2 навчальних посібників, має 1 авторське свідоцтво, ініціаторка та організаторка проведення в коледжі «Live Classes» (Міжнародного проєкту за участю Pearson та BBS)

Контактна інформація: vormiss@ukr.net

Музиченко Діана Сергіївна

Посада: викладачка української мови та літератури з  09.2016р.

Предмети, що викладає: «Українська мова», «Українська література»

Наукові інтереси: актуальні проблеми  вивчення української мови  та літератури в школі та ВНЗ,  інтерактивні технології у вивченні філологічних дисциплін. Досягнення: викладачка другої категорії, авторка публікацій, розміщених на освітніх сайтах: «Всеосвіта» та «На Урок».

Контактна інформація: mega.koleso@ukr.net

Угляренко Надія Миколаївна

Посада: завідувачка відділення «Автоматизовані системи управління», викладачка зарубіжної літератури та української мови за професійним спрямуванням 

Предмети, що викладає: «Українська мова (за професійним спрямуванням», «Зарубіжна література»

Наукові інтереси: формування професійної комунікативної культури майбутніх фахівців. Місце, роль та соціально-дидактичне значення педагогічного спілкування і забезпечення його функціонування через культуру.

Досягнення: спеціаліст вищої категорії, викладачка-методистка, авторка 4 наукових публікацій, учасниця Всеукраїнських науково-практичних конференцій, авторка 15 методичних розробок, розробниця науково-методичного комплексу з освітньої компоненти «Українська мова за професійним спрямуванням», розробниця курсу електронних лекцій, презентацій, силабусів, готувала переможців Всеукраїнських та міських конкурсів знавців української мови та міських конкурсів читців та декламаторів.

Контактна інформація: nadijauglarenko@gmail.com

Марченко Олександр Іванович

Посада: заступник директора коледжу з навчальної роботи, викладач іноземної мови з 2002 р.

Предмети, що викладає: «Іноземна мова», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»

Наукові інтереси: лінгвістичні та методологічні аспекти формування іншомовної компетентності здобувачів освіти; застосування ефективних технологій дистанційного навчання здобувачів освіти іноземній мові; дослідження спеціальної фахової термінології в іноземній мові; розвиток дуальної форми навчання у сфері фахової передвищої освіти; методи зацікавлення здобувачів освіти до вивчення іноземної мови.

Досягнення: викладач вищої категорії, заступник директора коледжу з навчальної роботи, викладач-методист, автор багатьох методичних розробок.

Публічний запис в ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6247-4610

Публічний запис в scholar.google:

https://scholar.google.com/citations?view_op=new_articles&hl=uk&imq=Olexandr+Marchenko#

Контактна інформація: o_i_marchenko@ukr.net