Комп‘ютерна інженерія

Одна з провідних випускаючих циклових комісій коледжу, що займається підготовкою спеціалістів в ІТ-галузі.

На сьогоднішній день розвиток інформаційних та комп’ютерних технологій є визначальним фактором державних і суспільних перспектив.  Науково-технічний прогрес, інформатизація суспільства, впровадження високих технологій потребують відповідних фахівців, підготовлених за новітніми технологіями в результаті удосконалення системи освіти. Такі спеціалісти обслуговують потужні інтеграційні тенденції, що домінують у промисловості та бізнесі, можуть вільно орієнтуватись як в технічних, так і в бізнес-задачах на підприємствах. Майбутні фахівці вивчають сучасні мови програмування, операційні системи та системне програмування, комп’ютерну схемотехніку та архітектуру комп’ютерів, комп’ютерні системи та мережі, технології захисту інформації тощо.

Основні напрямки роботи циклової комісії:

 • - підвищення теоретичного, науково-методичного рівня педагогічних працівників;
 • - впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу;
 • - забезпечення методичними та навчальними матеріалами друкованого та електронного вигляду;
 • - розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різноманітних форм і методів навчання;
 • - впровадження інноваційних технологій у навчальний процес;
 • - модернізація матеріальної бази для забезпечення усіх спектрів подаваного матеріалу та потреб у навчальному процесі.

До циклової комісії відносяться наступні навчальні дисципліни:

 • - програмування;
 • - комп’ютерна електроніка;
 • - архітектура комп’ютера;
 • - комп’ютерна схемотехніка;
 • - периферійні пристрої;
 • - системне програмування;
 • - операційні системи;
 • - комп’ютерні системи та мережі;
 • - надійність, діагностика та експлуатація комп’ютерних систем та мереж;
 • - електрорадіовимірювання;
 • - економіка і планування виробництва;
 • - технологія галузі;
 • - охорона праці в галузі;
 • - навчальна практика: електромонтажна, з отримання робітничої професії, з програмним забезпеченням;
 • - робота на ПК;
 • - обчислювальна техніка і програмування;
 • - інформатика;
 • - основи інформаційної та кібербезпеки;
 • - основи інформації та кодування;
 • - основи нормативно-правового забезпечення інформаційної та кібербезпеки;
 • - основи захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах;
 • - інформаційні технології обробки даних;
 • - фізичні основи захисту інформації;
 • - основи інформаційної та кібербезпеки.

Циклова комісія забезпечує наступні фахові компетентності:

 • - здатність використовувати знання з економіки, підприємництва та бізнесу для техніко-економічного обґрунтування ІТ-проекту;
 • - здатність використовувати знання й уміння з комп’ютерної графіки виконувати технічні креслення;
 • - здатність використовувати знання й уміння з теорії електричних і магнітних кіл читати електричні схеми для вирішення практичних завдань;
 • - здатність застосовувати комп’ютерну логіку при проектуванні блоків комп’ютера та комп’ютерну арифметику при проектуванні арифметично-логічних пристроїв;
 • - здатність використовувати знання правових основ дослідницьких робіт і законодавства України в галузі інформаційних технологій;
 • - здатність використовувати засоби сучасних мов програмування для створення програмних продуктів, уміння їх застосовувати під час програмної реалізації алгоритмів професійних задач;
 • - здатність проектувати, налагоджувати та експлуатувати ОС різного призначення; оптимізувати роботи окремих складових ОС;
 • - здатність розробляти паралельні алгоритми, програмувати процеси, організовувати взаємодію процесів, розробляти та налагоджувати паралельні (розподілені) програми;
 • - здатність застосовувати методи і засоби забезпечення безпеки програм і даних при проектуванні і експлуатації КСМ;
 • - здатність застосовувати технології та інструментальні засоби проектування і створення програмних систем;
 • - здатність дотримуватися правил безпеки та охорони праці в професійній діяльності;
 • - здатність проектувати бази даних з різною структурною організацією та призначенням;
 • - здатність використовувати професійні знання для виявлення несправностей і пошкоджень інформаційно-комунікаційних систем;
 • - здатність проектувати системи та їхні компоненти з урахуванням усіх аспектів їх життєвого циклу та поставленої задачі, включаючи створення, налаштування, експлуатацію, технічне обслуговування та утилізацію;
 • - здатність досліджувати проблему в галузі комп’ютерних та інформаційних технологій, визначати їх обмеження;
 • - здатність системно адмініструвати, використовувати, адаптувати та експлуатувати наявні інформаційні технології та системи;
 • - здатність проектувати, впроваджувати та обслуговувати комп’ютерні системи та мережі різного виду та призначення;
 • - здатність демонструвати експериментальні навички у розробленні апаратного та програмного забезпечення комп’ютерних систем та мереж: аналізувати, оцінювати та формувати вимоги, оцінювати та обирати стандартні технології для вирішення поставлених завдань, програмно реалізовувати ці завдання, виявляти та аналізувати помилки, оцінювати характеристики та показники надійності, критично оцінювати отримані результати;
 • - здатність ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу програмно-технічних засобів, комп’ютерних систем, мереж та їхніх компонентів.

Колектив циклової комісії спеціальності «Комп’ютерна інженерія» усвідомлює важливість поставлених задач і направляє значні зусилля на якісне методичне та технічне проведення лабораторних та практичних робіт, курсових проєктів, виконання значного відсотка реальних дипломних проєктів.

Команда циклової комісії:

Лихошва Людмила Михайлівна

Посада: викладач спеціальних дисциплін з 09.2006 року, голова циклової комісії дисциплін професійної та практичної підготовки за освітньою програмою «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» з 09.2016 року

Дисципліни, що викладає: "Комп’ютерні системи і мережі", "Основи інформаційної та кібербезпеки", "Основи нормативно-правового забезпечення інформаційної та кібербезпеки", "Економіка і планування виробництва".

Наукові інтереси: інформаційні технології передачі даних; інтерактивні технології у навчальному процесі; освітні платформи для дистанційного навчання; впровадження онлайн-курсів Cisco в навчальний процес.

Досягнення: викладачка вищої категорії, методистка, розробниця навчально-методичних комплексів з навчальних  дисциплін «Комп’ютерні системи та мережі», «Основи інформаційної та кібербезпеки», «Основи нормативно-правового забезпечення інформаційної та кібербезпеки», авторка понад 10 методичних розробок, керівник та інструктор локальної академії Cisco на базі коледжу.

Контактна інформація: lykhoshvalm@kemt.kiev.ua 

Викладачі циклової комісії:

Лейба Аліна Леонідівна

Посада: викладач спеціальних дисциплін з 09.2013 року

Дисципліни, що викладає: "Комп’ютерна графіка", "Основи інформації та кодування", "Надійність, діагностика та експлуатація КСМ".

Наукові інтереси: застосування математичних методів, алгоритмів та програмного забезпечення в розробці та супроводі інформаційних технологій проектування та управління,  здійснення розробки, впровадження і супровід інтелектуальних систем, систем інженерного моделювання, аналізу й обробки даних

Досягнення: викладачка вищої категорії, розробниця науково-методичного комплексу «Комп’ютерна графіка», «Основи інформації та кодування», «Надійність, діагностика та експлуатація КСМ», «Навчальна практика», авторка методичних розробок з дисциплін «Комп’ютерна графіка», «Основи інформації та кодування» та щодо впровадження дистанційної освіти у ЗВО, є організаторкою та систематично залучає студентів до участі у міських олімпіадах з дисципліни «Комп’ютерна графіка» серед ЗВО І-ІІ р.а. м.Києва

Контактна інформація: leibaal@kemt.kiev.ua

Білий Дмитро Антонович

Посада: викладач спеціальних дисциплін з 09.2010.

Дисципліни, що викладає: "Промислова електроніка",  "Мікропроцесорна техніка".

Наукові інтереси: Електронна та мікропроцесорна техніка.

Досягнення: викладач вищої категорії, розробник науково-методичних комплексів з навчальних дисциплін " Промислова електроніка", "Мікропроцесорна техніка".

 

Профіль: https://orcid.org/0000-0001-9590-7964

https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=981LzsUAAAAJ

Контактна інформація: kemk@i.ua

Ілларіонов Валерій Миколайович

Посада: викладач-методист вищої кваліфікаційної категорії, канд. техн. наук, доцент

Дисципліни, що викладає: "Комп'ютерна схемотехніка", "Навчальна практика з ПЗ", "Комп'ютерна техніка та програмування", "Основи комп'ютерно-інтегрованого управління"

 

Наукові інтереси: Інформаційні технології, комп’ютерна цифрова схемотехніка, програмування мікроконтролерів, комп’ютерно-інтегровані системи керування, педагогіка вищої школи

Досягнення: викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, розробник навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін «Комп’ютерна схемотехніка», «Навчальна практика з програмним забезпеченням», «Основи комп’ютерно-інтегрованих систем управління», керівник гуртків «Інженерія Інтернет-речей» та «Програмування вбудованих систем керування» на базі коледжу.

Профіль: https://orcid.org/0000-0002-6952-9290 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=2qD0q9MAAAAJ&hl=uk 

Контактна інформація: infcentr@i.ua 

Прус Микола Миколайович

 

Посада: викладач спеціальних дисциплін з 09.2022.

Дисципліни, що викладає: "Програмування", "Системне програмування", "Фізичні основи захисту інформації", "Основи технічного захисту інформації", "Основи захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах"

Наукові інтереси: програмування та інформаційні технології

Досягнення: сертифікований Java Developer

Контактна інформація: drakon050900@gmail.com