Природничо-математичні дисципліни

Циклова комісія природничо-математичних забезпечує викладання дисциплін з циклу природничо-математичної підготовки для усіх спеціальностей коледжу. Навчальна робота  комісії організована з урахуванням навчально-виховного процесу та направлена на формування знань, умінь та навичок студентів із фундаментальних дисциплін.
Метою діяльності викладачів циклової комісії є розвиток творчої особистості, як майбутнього кваліфікованого спеціаліста, сформування наукового світогляду, виховання людяності, терпимості, любові до людей, громадянської зрілості і соціальної активності.

Викладачі  комісії постійно працюють над розвитком професійної компетентності, впровадженням нових сучасних форм і методів навчання, займаються науковою роботою, працюють з обдарованою та творчою молоддю.

Циклова комісія працює над питаннями: 

 • - організації науково-дослідницької роботи студентів, як методу пошукового навчання;
 • - впровадження інноваційних технологій в навчальний процес, раціоналізація навчальної діяльності викладачів та студентів;
 • - вдосконалення заняття як основної форми навчально-виховної діяльності з метою підвищення рівня знань студентів шляхом впровадження особистісно-орієнтованого підходу, спільної продуктивної та творчої діяльності викладача зі студентами.

Науково-методична робота циклової комісії здійснюється за наступними напрямками:

 • - поглиблення педагогічних та фахових знань;
 • - вивчення принципів розвитку сучасної національної та світової школи;
 • - вдосконалення методики викладання дисциплін;
 • - систематичне інформування про нові методичні розробки;
 • - науково-методична робота викладачів;
 • - робота із обдарованими студентами;
 • - профорієнтаційна робота.

Робота циклової комісії сприяє організації викладачів на вдосконалення змісту навчання, методичної підготовки викладачів стосовно проведення навчальної та виховної роботи, вивченню та пропаганді передового досвіду в навчально-виховній роботі, активізації самостійної роботи викладачів щодо підвищення свого професійного рівня.

Студенти щорічно займають призові місця в міських олімпіадах з математики, фізики, хімії. Студенти приймають участь у наукових конференціях. 

Методична робота викладачів циклової комісії носить системний, цілеспрямований характер, та сприяє вдосконаленню навчально-виховного процесу. Викладачі комісії приймають активну участь у виставці методичних розробок, виступають з доповідями на конференціях, діляться досвідом робот із колегами.

Ключові компетентності:

- здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. Здатність вирішувати практичні задачі із залученням методів математики, фізики та електротехніки;

- здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел, приймати обґрунтовані рішення, виявляти та оцінювати ризики;

- здатність вчитися, опановувати сучасні знання та самовдосконалюватися;

- здатність практично використовувати інформаційні та комунікаційні технології, створювати бази даних;

- здатність розробляти паралельні алгоритми, програмувати процеси, організовувати взаємодію процесів, розробляти та налагоджувати паралельні (розподілені) програми;

- здатність застосовувати комп’ютерну логіку при проектуванні блоків комп’ютера та комп’ютерну арифметику при проектуванні арифметично-логічних пристроїв;

- застосовувати математичний апарат для розв’язування фізичних задач, обґрунтування та доведення тверджень; опрацювання, інтерпретації, оцінювання результатів експериментів і спостережень; побудови графіків фізичних процесів; моделювання фізичних  у формі математичних рівнянь і співвідношень;

Проблема компетентнісного підходу полягає в тому, що самі по собі компетентності не піддаються оцінці. Безпосереднім результатом освітнього процесу є очікувані результати навчання, які являють собою сукупність знань, умінь, навичок, суджень, ставлень, набутих особою у процесі навчання, досягнення яких можна чітко ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти.  Виявлення  сформованості знаннєвого компонента можливе через уміння оперувати термінами та поняттями; формулювати визначення понять; називати ті чи інші явища, процеси тощо; характеризувати їх за певними ознаками; пояснювати механізми процесів тощо. Сформованість діяльнісного компонента тісно поєднана з виконанням практичної частини програми. Прояв ціннісного компонента виражений через ставлення учнів у  висловлених  судженнях, обґрунтуванні їх,  оцінці,  висновках.

Програма дає право вчителю творчо підходити до реалізації її змісту, добирати об'єкти для вивчення та включати в зміст освіти приклади зі свого регіону, змінювати послідовність вивчення окремих питань у межах теми. Кількість годин на вивчення теми є орієнтовною і може бути змінена  Резервні години можуть бути використані для повторення, систематизації, узагальнення навчального матеріалу, контролю та оцінювання навчальних досягнень студентів.

Навчальні дисципліни, які закріплені за цикловою комісією:

 1. Математика
 2. Основи вищої математики, вища математика (в т. ч. бакалаврат)
 3. Фізика
 4. Фізика і астрономія
 5. Хімія
 6. Географія
 7. Біологія і екологія
 8. Основи вищої математики і комбінаторики
 9. Екологія, основи екології
 10. Комп’ютерна логіка
 11. Дискретна математика
 12. Алгоритми і методи обчислення
 13. Теорія ймовірності та математична статистика
 14. Вища фізика (бакалаврат)
 15. Числові методи (бакалаврат)
Команда циклової комісії:

Дуднік Світлана Іванівна

Посада: голова циклової комісії, викладач математики з 09.2003 

Навчальні дисципліни, що викладає:

«Математика», «Основи вищої математики», «Фізика і астрономія (астрономія)».

Науковий інтерес: інфомаційно-методичне забезпечення навчального процесу під час дистанційного навчання на платформі Moodle та Zoom, вивчення сучасних досягнень і відкриттів в астрономії.

Досягнення: розробник навчально-методичного комплексу дисципліни «Математика», «Фізика і астрономія» (Астрономія). Авторка методичних розробок для забезпечення самостійної роботи студентів коледжу та методичних матеріалів з для абітурієнтів підготовчих курсів з предмету «Математика».

Профіль: Viber, Telegram, ZOOM, сайт дистанційної освіти коледжу

Контакти:  sveta6790@gmail.com

Викладачі циклової комісії:

Балякіна Вікторія Наумівна

Посада: Викладач математики з 09.2001

Навчальні дисципліни, що викладає: "Математика", "Основи вищої математика", "Вища математика"

Науковий інтерес: Систематизація даних матричним методом та методом Крамера.

Досягнення: Викладач вищої категорії, методист, розробник науково-методичного комплексу з навчальної дисципліни "Основи вищої математики", методичне забезпечення сайту для дистанційного навчання з навчальної дисципліни "Вища математика", автор 15 методичних розробок з предметів  "Математика", "Основи вищої математика", "Вища математика".

Профіль: https://orcid.org/0000-0003-2125-7983

 https://scholar.google.com/scholar?scilib=1&hl=uk

Контакти:  viktoriabalyakina@gmail.com

Чипаченко Юлія Вікторівна

Посада: викладач фізики з 09.2007

Навчальні дисципліни, що викладає: «Фізика і астрономія», «Фізика»

Науковий інтерес: електронне навчання у вищій школі, викладання фізики за допомогою сучасних технічних засобів навчання, олімпіадні задачі з фізики, як засіб творчого мислення.

Досягнення: викладачка вищої категорії, розробниця науково - методичного комплексу з навчальних дисциплін «Фізика і астрономія», «Фізика», авторка понад 10 методичних розробок з предмету "Фізика"

Профіль: Viber, Telegram,  Zoom та внутрішній сайт коледжу MOODLE

Контакти: julia0606v@ukr.net 

Владиченко Наталія Петрівна

 

Посада: викладач навчальних дисциплін

Навчальні дисципліни, що викладає: «Біологія і екологія»

Науковий інтерес:

Досягнення:

Підвищення кваліфікації:

Профіль: у роботі використовую додатки

Viber, Telegram Zoom та внутрішній сайт коледжу MOODLE

Електронна пошта: nataliavladicenko@gmail.com

 1. Кошара Наталія Михайлівна

Навчальні дисципліни, що викладає: «Фізика і астрономія (фізика)», «Фізика», «Географія»

e-maile: 27proffy@gmail.com