Спеціальності

Коледж готує фахівців за наступними спеціальностями:

123 «Комп'ютерна інженерія»

ОПП: Обслуговування комп’ютерних систем і мереж 

Випускники коледжу, що навчаються за даною освітньою програмою є затребуваними на ринку праці і можуть працювати в різного роду IT-компаніях, інформаційних та сервісних центрах, підприємствах різних галузей із застосуванням адміністрування та налаштування комп’ютерного забезпечення, а також програмування. Студенти вивчають професійні дисципліни, які дають їм в подальшому можливість виконувати поставлені перед ними завдання.

Особливістю даної освітньої програми є те, що студенти під час навчання охоплюють три основні напрями ІТ-сфери: комп’ютерні системи та мережі, адміністрування та програмування сайтів, комп’ютерна схемотехніка та програмування, що дає їм можливість бути конкурентоспроможними фахівцями в обраній галузі.

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

ОПП: Електропостачання

Освітня програма забезпечує теоретичну та практичну підготовку висококваліфікованих кадрів, які мають базові фахові знання для виконання професійних завдань та обов’язків прикладного характеру в галузі 14 Електрична інженерія, здатності до службової та виробничої діяльності.

Дана освітня програма затребувана на ринку праці і входить до переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка держави.

Випускники здатні розв’язувати комплексні задачі і проблеми під час професійної діяльності на об’єктах господарства електропостачання залізниць і метрополітену, міського електротранспорту, будівельних та обслуговуючих організацій або у процесі подальшого навчання, що передбачає планування і проведення робіт з технічного обслуговування, ремонту та експлуатації пристроїв електропостачання

Після ІІІ-го курсу, студенти, що навчаються за даною освітньою програмою, розподіляються на підприємства Укрзалізниці, Київського метрополітену, на КП «Київпастранс», у «ДТЕК Київські електромережі», в будівельні організації для проходження виробничо-технологічної практики.

ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» забезпечує студентам даної спеціальності дуальну форму освіти.

ОПП: Енергетичний менеджмент та енергоефективність

Енергетичний менеджмент та енергоефективність – це сучасна освітня програма спеціальності, спрямована на підготовку техніків-електриків в галузі електроенергетики в частині енергозбереження та підвищення енергоефективності процесів виробництва, передачі, розподілу та споживання електроенергії, а також використання різноманітних відновлюваних (сонячних, вітрових та інших) і вторинних джерел енергії. Важливість цієї освітньої програми визначається актуальними задачами зниження споживання енергоресурсів і зменшення енергетичної складової собівартості продукції в Україні й усьому світі.

Програма буде корисною для бажаючих сформувати здібності по визначенню рівня ефективності використання енергоресурсів, розробки економічнодоцільних заходів по зниженню обсягів споживання енергії та у подальшому впроваджувати їх на підприємствах, які є виробниками та споживачами енергії незалежно від їх профілю.

Широкий профіль спеціальності дає змогу у подальшому проявити себе кваліфікованим фахівцем у широкому спектрі сфери об’єктів професійної діяльності: енергоаудитор аудиторської компанії; розробник і виконавець енергозберігаючих проектів та проектів з енергоефективності; інженер служби енергетичного менеджменту; енергетичний менеджер об’єктів комунального господарства; енергетичний менеджер в органах державного і муніципального управління.

В майбутньому здобувачі освіти можуть продовжувати навчання для здобуття першого (бакалаврського) рівня. Робота за фахом. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

ОПП: Електромобілі та електронні системи автотранспорту

За цією освітньою програмою здійснюється підготовка спеціалістів в транспортній галузі, що дає змогу реалізувати його індивідуально-освітню траєкторію. Практична підготовка фахівців представлена лабораторними, практичними заняттями та проходженням відповідних практик упродовж періоду навчання. Соціальні навички здобувачів формуються відповідними дисциплінами та роботою у колективі під час вирішення навчальних завдань. Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері електричного автомобільного транспорту, електроенергетики, електромеханіки та механіки в процесі навчання.

Цілями навчання для ОПП є підготовка кваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців для проектно-технологічної роботи в області електричних систем та комплексів транспортних засобів; для проектно-конструкторської діяльності, спрямованої на виконання вимог по розробці енергоефективних електричних систем та комплексів транспортних засобів; для організаційно-управлінської діяльності, виконання міждисциплінарних проектів в професійній області, роботі в команді, до самонавчання і безперервного професійного самовдосконалення.

Майбутній студент здобуде знання у питаннях застосування електроенергії на автомобілях, буде знати принцип дії і конструкцію приладів електричного та електронного устаткування різних типів, способи пошуку і усунення несправностей, технічне обслуговування та діагностику електричного та електронного устаткування автомобілів.

174 «Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка»

ОПП: Системи автоматизації на транспорті

На сьогоднішній день майже у всіх галузях промисловості та виробництва України впроваджуються і використовуються технічні засоби автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. Сфера і обсяги впровадження цих засобів з кожним днем зростає, що обумовлює постійну потребу у кваліфікованих кадрах.

Випускники коледжу, які навчаються за цією освітньо-професійною програмою, мають можливість в повній мірі реалізувати себе на ринку праці, оскільки підготовка фахівців ведеться одночасно за такими напрямами:

- проєктування систем автоматизації;

- програмування;

- комп’ютерно-інтегроване управління;

- монтаж, налагодження, експлуатацію та супроводження технічних засобів систем автоматизації.

Практична частина дозволяє застосовувати отримані теоретичні знання та проявляти навички під час виконання практичних задач з можливістю перевірки результатів на діючих тренажерах, макетах, стендах, а потім і на виробництві.

ОПП: Мікропроцесорні та роботизовані системи керування

Мета ОПП «Мікропроцесорні та комп'ютеризовані системи керування», яка полягає у створенні цілісної системи підготовки нового покоління висококваліфікованих фахівців з новаторським способом мислення, базовими знаннями сучасного апаратно-програмного забезпечення та комп’ютерних технологій і програмування, які необхідні для успішного виконання професійних обов’язків в сучасних умовах розвитку українських та зарубіжних підприємств. Особливість ОП передбачає отримання здобувачами вищої освіти поглиблених теоретичних знань, практичних вмінь та навичок (компетентностей) в сфері автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій з урахуванням розроблення нових і модернізації та експлуатації існуючих комп’ютеризованих систем та мікропроцесорних комплексів. Ця особливість обумовлена потребами стейкхолдерів Київського регіону, який характеризується високим рівнем розвитку автоматизації технологічних процесів виробництва, у тому числі в транспортній галузі. Тож актуальним є фокусування ОП на підготовці конкурентоспроможних фахівців з фундаментальними знаннями та практичними навиками з проєктування систем автоматизації, монтажу, експлуатації, діагностики та програмування мікропроцесорних складових виробничих комплексів.

172 «Електронні комунікації та радіотехніка»

ОПП: Радіоінформаційні системи і мережі та комп`ютерні технології

Радіоінформаційні системи та комп’ютерні технології складають один із найважливіших напрямів ІТ-сфери, що стрімко розвивається. Революційні зміни, які відбуваються в нашому житті, бізнесі, соціальній та промисловій інфраструктурі, пов'язані саме з радіоінформаційними та мережевими технологіями. Вже нікого не дивує те, що знаходячись на величезній відстані від місця події, можна бути її повноправним учасником, будь-то бізнес-форум, комерційний проєкт або наукова конференція. Вже зараз на підході до впровадження такі новітні технології як Інтернет речей, Інтернет-телебачення, мобільний зв'язок покоління 5G тощо.

У процесі навчання за  цією програмою студенти вивчають дисципліни, які дають фундаментальні знання про інформацію, способи її обробки, розподілу та захисту в радіоінформаційних системах та комп'ютерних мережах, глибокі знання про сучасні радіоінформаційні технології та технічні засоби зв’язку. Разом з навичками використання програмних засобів і роботи в комп'ютерних мережах, а також умінням створювати та використовувати Internet-технології студенти оволодівають здатністю проєктувати нові інформаційні мережі, цифрові системи передачі та комутації даних, монтувати та налагоджувати цифрові мережі. Значний обсяг навчальних дисциплін спрямований на надання студентам ґрунтовних навичок програмування радіоінформаційних систем та комп'ютерних мереж, мобільних пристроїв комунікацій. Знаючи особливості телекомунікаційних мереж, які є основою більшості сучасних інформаційних технологій, студенти можуть легко опанувати суміжні напрями ІT-сфери: програмну та комп'ютерну інженерію, безпеку інформаційних та комунікаційних систем.

ОПП: Інформаційні мережі зв`язку

ОПП забезпечує студенту фундаментальну підготовку в галузі електронної техніки та її елементної бази, пристроїв передачі інформації, комп'ютерних методів аналізу та проєктування функціональних вузлів і систем передачі даних, проєктування мереж для передачі потоків інформації, розв’язок задач маршрутизації цих потоків, забезпечення високої якості передачі інформаційних даних, керування і синхронізації мережі в цілому і кожної її ланки зокрема, використання цифрових систем та інтелектуальних комп'ютерних технологій.  

Ця ОПП досить широкого профілю в області інформаційних технологій з відповідним апаратно-програмним забезпеченням для рівнів архітектури мереж зв'язку різного призначення. У процесі навчання за програмою студенти отримають професійні знання і навички із сучасних цифрових, інформаційний технологій мереж телефонного зв'язку, передачі даних, мереж мобільного зв'язку технологій захисту інформації в цих мережах, технологій використання корпоративних і глобальних мереж Internet, сукупність технологій, засобів, способів і методів обробки, зберігання й обміну інформацією.

Випускники набудуть  компетентностей щодо теоретичних основ побудови, налагодження, адміністрування, контролю і діагностування стану інформаційно-комунікаційної інфраструктури операторів зв’язку та провайдерів інтернет-послуг.

273 «Залізничний транспорт»

ОПП: Системи та мережі зв`язку на транспорті

За   даною освітньою програмою здійснюється підготовка молодших спеціалістів за кваліфікацією «Електромеханік електрозв’язку». За рахунок вибіркових фахових навчальних дисциплін здійснюється варіювання підготовки в залежності від того, для якого виду транспорту готуються молодші спеціалісти з метою обслуговуванні пристроїв електрозв’язку. Таким чином дана освітня  програма являється універсальною для підготовки молодших спеціалістів, яку можна корегувати залежно від вимог і нової техніки електрозв’язку, яка впроваджується на транспорті України.

ОПП: Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу

Випускники коледжу, які навчались за освітньо-професійною програмою «Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу» мають змогу працевлаштуватися на підприємствах АТ «Укрзалізниця» (депо і заводи), КП «Київський метрополітен», «Київпастранс», промислового залізничного транспорту.

Освітня програма забезпечує теоретичну та практичну підготовку кадрів для виконання професійних завдань та обов’язків прикладного характеру у галузі локомотивного господарства та господарства приміських перевезень залізничного транспорту.

Під час навчання здобувачі вивчатимуть будову різних серій локомотивів та МВРС, порядок організації технічного обслуговування та ремонту, а також методи ефективної експлуатації рухомого складу.

Особлива увага буде приділена питанням охорони праці та електробезпеки під час виконання професійних обов’язків.

Разом з дипломом отримують додаткові робітничі професії:

- слюсар з ремонту рухомого складу 3-го розряду;

- помічник машиніста (за видом тяги).

ОПП: Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація вагонів метрополітену

Випускники коледжу, які навчались за освітньо-професійною програмою «Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація вагонів метрополітену» мають змогу працевлаштуватися на підприємствах КП «Київський метрополітен», а саме в електродепо.

Під час навчання здобувачі вивчатимуть будову вагонів метрополітену в цілому та їх окремих елементів (механічне, електричне та пневматичне обладнання, системи регулювання швидкості руху), яким чином здійснюються технічні вимірювання та діагностика, а також обслуговування та ремонт вагонів в електродепо та на лінії.

Особлива увага буде приділена технологіям відновлення зношених вузлів та агрегатів вагонів, питанням застосування ресурсозберігаючих технологій та безпечним прийомам організації праці.

Разом з дипломом отримують додаткову робітничу професію:

- слюсар з ремонту рухомого складу 3-го розряду.

ОПП: Обслуговування та ремонт швидкісного рухомого складу

Випускники коледжу, які навчались за освітньо-професійною програмою «Обслуговування та ремонт швидкісного рухомого складу» мають змогу працевлаштуватися у філіях АТ «Укрзалізниця», пов’язаних з ремонтом та відновленням швидкісного рухомого складу (вагонів, електропоїздів і локомотивів), з обслуговуванням пасажирів на вокзалах та у поїздах. А саме в «Пасажирській компанії» та «Українській залізничний швидкісний компанії».

Під час навчання здобувачі вивчатимуть будову пасажирських вагонів, швидкісних поїздів, електровозів і тепловозів в цілому та їх окремих елементів (механічне, електричне та пневматичне обладнання), роботу та застосування систем технічної діагностики стану рухомого складу, а також способи обслуговування швидкісного рухомого складу в депо і на маршруті прямування між пунктами призначення.

Особлива увага буде приділена сервісному обслуговуванню пасажирів на шляху прямування.

Разом з дипломом отримують додаткові робітничі професії:

- слюсар з ремонту рухомого складу 3-го розряду;

- провідник пасажирського вагона.

ОПП: Обслуговування та ремонт двигунів транспортних засобів

Випускники коледжу, які навчались за освітньо-професійною програмою «Обслуговування та ремонт двигунів транспортних засобів» мають змогу працевлаштуватися не тільки на залізничному транспорті, а і на автотранспортних підприємствах.

Під час навчання здобувачі вивчатимуть будову колісних та залізничних транспортних засобів в цілому та їх окремих елементів (автомобілі, електровози, тепловози), яким чином здійснюються технічні вимірювання та діагностика, а також обслуговування та ремонт транспортних засобів.

Особлива увага буде приділена будові, принципу дії та відновленню двигунів внутрішнього згоряння (застосовуються на автомобілях та автономному залізничному транспорті в якості силових установок) та електричних машин, які застосовуються в якості електроприводу транспортних засобів).

Ця освітньо-професійна програма розширює можливості випускника щодо отримання знань у двох галузях (залізничний транспорт та автомобільний транспорт) та його подальшого працевлаштування.

Разом з дипломом отримують додаткову робітничу професію:

- слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 3-го розряду.