Суспільно-економічні дисципліни

Циклова комісія суспільно-економічних дисциплін забезпечує високий рівень історичної, правової, філософсько-культурної та соціально-економічної підготовки здобувачів освіти.

Головна мета роботи ЦК – формування компетентнісних фахових умінь і навичок зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку сучасного соціуму.

Методична проблема – «Забезпечення компетентнісної фахової освіти здобувачів засобами художнього слова, через засвоєння норм мовленнєвої поведінки та основ культури професійного спілкування шляхом реалізації студентоцентриського навчання».

Робота ЦК спрямована на підвищення якості знань здобувачів освіти, впровадження компетентнісно орієнтованого та професійно-орієнтованого навчання, участі в творчо-пошукових роботах з дослідження історики-етнічної спадщини рідного краю.

Викладачі ЦК створюють умови розвитку особистості здобувача освіти, сприяють його духовному розвитку, формують мислячу, творчу, інтелектуально розвинену особистість.

Викладачі циклової комісії суспільно-економічних дисциплін здійснюють підготовку майбутніх фахівців з таких дисциплін:

 • - історія України ;
 • - всесвітня історія;
 • - громадянська освіта;
 • - основи правознавства;
 • - основи філософських знань;
 • - соціологія;
 • - основи економічної теорії;
Ключові компетентності:
 • - здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
 • - здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології;
 • - здатність генерувати нові ідеї (креативність);
 • - здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;
 • - здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Фахові компетентності:
 • - здатність мислити історико-хронологічно, орієнтується в історичному часі, встановлювати причиново-наслідкові зв’язки між подіями, явищами і процесами, діяльністю людей та її результатами в часі, виявляє зміни і тривалість у житті суспільства (хронологічна компетентність);
 • - здатність мислити геопросторово, орієнтується в гео-історичному просторі, виявляти взаємозалежність розвитку суспільства, господарства, культури і навколишнього природного середовища (просторова компетентність);
 • - здатність мислити критично, працювати з різними джерелами інформації та формулювати обґрунтовані запитання (інформаційна компетентність);
 • - здатність мислити системно, виявляти взаємозв’язок, взаємозалежність та взаємовплив історичних подій, явищ, процесів, постатей у контексті відповідних епох; розуміти множинність трактувань минулого і сучасного та зіставляє їхні інтерпретації (логічна компетентність);
 • - здатність усвідомлювати власну гідність, реалізувати власні права і свободи, поважати права і гідність інших осіб, виявляти толерантність, протидіяти проявам дискримінації (аксіологічна компетентність).
Команда циклової комісії:

Ластовець Юлія Миколаївна

 

Посада: голова ЦК, викладач суспільно- економічних дисциплін з 2005 р.

Предмети,    що    викладає:    «Історія України», «Громадянська освіта»

Наукові інтереси: «Філософія освіти ХХІ століття», «Методика викладання

суспільно-економічних дисциплін студентам технічних спеціальностей», «Теорія поколінь в освіті», «Розвиток soft skills у студентів технічних спеціальностей».

Досягнення: Викладач вищої категорії. Розробник науково-методичного комплексу з навчальної дисципліни «Історія України», «Історія України та української культури»; автор «Методичних рекомендацій підготовки самостійної роботи для студентів з історії України», розроблено курс електронних лекцій, презентацій та тестових завдань з навчальних дисциплін «Історія України»,

«Всесвітня історія», «Філософія», «Політологія»;

-участь в ІІ Всеукраїнській науково-практичної конференції «Соціально-педагогічні засади формування громадянської відповідальності у студентів» (м. Київ, 11-12 квітня 2019р.);

-участь в ІХ Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток сучасної освіти і науки:результати, проблеми,перспективи. Синергія в розвитку науки та освіти» (16 листопада 2020 р.);

Контактна інформація: yulia20030482@gmail.com

Викладачі циклової комісії:

Літвінчук Ольга Дмитрівна

 

Посада: заступник директора з виховної роботи, викладач суспільно- економічних дисциплін з 2004 р.

Навчальні дисципліни, що викладає:

«Історія           України»,          «Основи філософських знань», «Основи правознавства»

Наукові інтереси: «Методика СОУП. Розвиток у здобувачів освіти навичок комунікації, колаборації, критичного мислення і креативності шляхом організації пошукової групової роботи», «Методики нестандартного проведення занять. Створення віртуальної квест кімнати», «Історія української філософської думки».

Досягнення: Викладач вищої категорії, викладач-методист. Розробник навчально- методичного комплексу з навчальних дисциплін «Основи правознавства»,

«Основи філософських знань»; розробник електронних навчальних курсів з навчальних дисциплін «Основи правознавства», «Основи філософських знань» на платформі Moodle (лекції; презентації, тестові завдання, завдання для самостійної роботи);

-    участь у Науково-практичній конференції «Формування професійно-ціннісних орієнтацій студентів в процесі освітньої діяльності коледжу» м. Київ, 22-24 жовтня 2019 р.;

-    участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Історія, сучасний стан та перспективи профспілкового руху у світі» м. Київ, 05 червня 2019 р.;

-    участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Історія, сучасний

стан та перспективи профспілкового руху у світі» м. Київ, 11 червня 2020 р.;

 • - участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Формування професійно-ціннісних орієнтацій студентів у процесі освітньої діяльності коледжу» м. Київ, 30 січня 2020 р.;
 • участь у міжвузівської науково-практичній конференції «Актуальні проблеми формування ціннісно-моральних орієнтацій студентів як детермінанта освітньої діяльності закладів фахової передвищої освіти» м. Київ, 21 лютого 2020 р.;
 • - участь у Науково-практичній конференції «Студентське самоврядування: досвід, проблеми, перспективи» (ХІ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти - 2020» м. Київ, 12-14 березня 2020 р.;
 • - участь та організація Науково-практичного семінару «Використання ІКТ в управлінні закладом освіти в умовах карантинних обмежень», м. Київ 20 листопада 2020 р.

- участь у IV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Історія, сучасний стан та перспективи профспілкового руху у світі» м. Київ, 21 квітня 2021 р.

Контактна інформація: Olqa_2013@ukr.net, Olgalitvin0107@gmail.com

Марченко Олена Дмитрівна

Посада:        викладач        суспільно- економічних дисциплін з 2008 р.

Навчальні         дисципліни,         що викладає:      «Всесвітня       історія», «Історія України», «Соціологія»

Наукові інтереси: «Соціологія освіти ХХІ століття», «Методика викладання історії в технічному навчальному закладі», «Психологія молоді».

Досягнення:   викладач  вищої   категорії.  Розробник  науково-методичного комплексу з навчальних   дисциплін «Історія України», «Всесвітня історія»,

«Соціологія». Розроблено курс електронних лекцій   з перезентаціями до вказаних навчальних дисциплін, які розміщені на платформі Moodle.

Контактна інформація: alex_lena@ukr.net

Дзюба Лариса Генадіївна

Посада:        керівник фізичного виховання

Навчальні         дисципліни,         що викладає:      «Фізичне виховання», «Фізична культура»

Досягнення: спеціаліст «Вищої категорії», звання викладач – методист, кандидат в Майстри Спорту з плавання.

Педагогічний стаж – 31 рік.

У позаурочний час займається секційною та факультативною роботою зі студентами. Культивує такі види спорту: волейбол, настільний теніс і бадмінтон. Тренує збірні команди коледжу з бадмінтону та волейболу. Активно приймає участь у районних та міських змаганнях. Зі студентами коледжу приймає участь у змаганнях з волейболу міста Києва (КЗЛ – Київська загальна ліга з волейболу серед професійних команд).

Буга Володимир Петрович

 

Посада:        викладач фізичного виховання

Навчальні         дисципліни,         що викладає:      «Фізичне виховання», «Фізична культура»

Досягнення: спеціаліст «Вищої категорії», кандидат в Майстри Спорту з волейболу.

Педагогічний стаж – понад 40 років.

У зв'язку з специфікою предметів «Фізична культура» та «Фізичне виховання» постійно підтримує свою фізичну форму, займається у тренажерному залі та залі спортивних ігор. Його життєве кредо  – ефективніше один раз показати.

У позаурочний час займається секційною та факультативною роботою зі студентами. Культивує такі види спорту: настільний теніс, легка атлетика, волейбол, футбол. Тренує збірні команди коледжу з футболу, настільного тенісу, легкої атлетики. Активно приймає участь у районних та міських змаганнях.

Поливода Людмила Анатоліївна

Посада:        викладач фізичного виховання

Навчальні         дисципліни,         що викладає:      «Фізичне виховання», «Фізична культура», "Захист України".

Досягнення: молодший лейтенант, спеціаліст «Вищої категорії», кандидат в Майстри Спорту з баскетболу.

Педагогічний стаж – 16 років.

У позаурочний час займається секційною та факультативною роботою зі студентами. Культивує такі види спорту: баскетбол, кульова стрільба та атлетична гімнастика. Тренує збірну команду коледжу з баскетболу. Активно приймає участь у районних та міських змаганнях.