Телекомунікації

Циклова комісія дисциплін професійної та практичної підготовки  освітньо-професійною програмою  «Обслуговування та ремонт пристроїв електрозв’язку на транспорті » і спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка

Циклова комісія  була однією з перших у закладі освіти, оскільки була створених ще за існування Київського електротехнікуму в 1920 році. Її історія тісно переплетена з історією навчального закладу, викладачі комісії формували кістяк відділення «Електрозв’язок» протягом усієї історії існування закладу освіти.

Головна мета роботи циклової комісії  полягає в підвищенні успішності студентів та покращенні якості підготовки спеціалістів, здатних у нових соціально-економічних умовах вирішувати питання  різноманітної складності.

 Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює таким шляхом:

 • - впровадження інтерактивних та інформаційно-комунікативних технологій навчання;
 • - удосконалення методичної роботи кожного викладача-члена комісії;
 • - підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, застосування нових педагогічних технологій;
 • - вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використання наочних посібників та інформаційно-комунікаційних технологій;
 • - ефективної організації самостійної роботи студентів;
 • - удосконалення різних форм організації роботи циклової комісії.

 Основні напрямки роботи та завдання циклової комісії:

 • - забезпечення виконання навчальних планів і програм дисциплін
 • - розробка і обговорення комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін;
 • - розробка методик викладання навчальних дисциплін циклової комісії, проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять, навчальної та технологічної практик, курсових робіт;
 • - підготовка, розгляд й обговорення екзаменаційних матеріалів для проведення семестрових екзаменів і державної підсумкової атестації студентів, тематики та змісту курсових робіт та іншої методичної документації для контролю знань студентів;
 • - проведення педагогічних експериментів з питань педагогіки та методики викладання;
 • - контроль та аналіз знань студентів і визначення єдиних критеріїв їх оцінки;
 • - керівництво науковою роботою та технічною творчістю студентів;
 • - організація самостійної та індивідуальної роботи студентів;
 • - організація та проведення науково-практичних конференцій, олімпіад, вікторин, конкурсів, виставок творчих робіт студентів;
 • - проведення профорієнтаційної роботи та сприяння працевлаштуванню випускників і зв'язок з ними;
 • - організація підвищення кваліфікації викладачів.

Циклова комісія є випускною цикловою комісією та здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка»:

ОПП  Радіоінформаційні системи і мережі та комп’ютерні технології

ОПП Інформаційні мережі зв’язку

та 273 « Залізничний транспорт»:

ОПП Системи та мережі зв’язку на транспорті

Циклова комісія призначена для підготовки фахівців зв’язку, телекомунікаційних систем і мереж за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший бакалавр. Під час вивчення дисциплін циклової комісії студенти отримують знання з основ теорії зв’язку, принципів побудови різноманітних засобів зв’язку та телекомунікації, порядку налагодження мережевого обладнання та підготовки його до роботи, експлуатації як окремо так і в системі зв’язку та навчаються проводити всі види технічного обслуговування.

Випускники циклової комісії підготовлені до професійної діяльності з експлуатації та обслуговування  техніки зв'язку. Спеціаліст за фахом може працювати на сучасних підприємствах різних форм власності, які визначають науково-технічний прогрес держави:

 • - в електронній, радіотехнічній, електротехнічній промисловостях;
 • - в електромашинобудуванні, транспорті, енергетиці;
 • - засобах навігації та побутовій техніці;
 • - у ремонтних майстернях;
 • - в організаціях з виготовлення, ремонту та реалізації електронної техніки.

Під час навчання студенти досконально засвоюють конструкції та принципи дії основних типів електронних, напівпровідникових приладів, схеми цифрової техніки, отримують знання та навички в роботі з персональними комп’ютерами.

Перелік навчальних дисциплін циклу:

 1. Теорія електрозв’язку
 2. Вимірювальна техніка
 3. Основи метрології та стандартизація
 4. Сигнали та процеси у радіотехніці
 5. Електротехнічні пристрої та електроживлення радіоелектронної апаратури
 6. Пристрої генерування та приймання сигналів
 7. Основи інформаційних технологій
 8. Електродинаміка та пристрої надвисоких частот
 9. Економіка, організація і планування виробництва (ЕЗ)
 10. Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів
 11. Мікропроцесорна техніка та мікроконтролери
 12. Цифрові та комп’ютерні системи та мережі обміну інформацією
 13. Основи телебачення та радіомовлення
 14. Основи теорії передачі та обробки інформації
 15. Мобільний зв’язок
 16. Пристрої систем відеоспостереження
 17. Аналогові і цифрові системи передачі
 18. Економіка та планування виробництва (РТС)
 19. Радіотехнічні системи залізничного транспорту
 20. Комп'ютерні мережі та системи
 21. Основи охорони праці (РТС)
 22. Основи теорії інформації та кодування
 23. Основи захисту інформації
 24. Практика: електромонтажна, технологічна (на виробництві), переддипломна
 25. Технологія галузі (РТС)
Команда циклової комісії:

Губар Світлана Федорівна

 

Посада: голова циклової комісії, викладач спеціальних дисциплін з 2001 року, викладач вищої категорії

Навчальні дисципліни, що викладає: Основи екології, Технологія галузі, Цифрові та комп’ютерні системи та мережі обміну інформацією, Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів, Основи теорії інформації та кодування, Екологічні проблеми сучасності

Науковий інтерес: cisco networking academy builds it skills & education for future careers, медіограмотність для освітян, інформаційні технології, розвиток теоретичних основ радіотехнічних і телекомунікаційних систем

Досягнення: викладачка вищої категорії, розробниця навчально методичних комплексів з навчальних дисциплін, які викладає; методичне забезпечення сайту з навчальних дисциплін Основи екології, Технології галузі, Мікропроцесорна техніка, Основи теорії інформації та кодування, Цифрові та комп’ютерні системи та мережі обміну інформацією, Робота на ПЕОМ; в 2020 році пройшла курси в cisco networking academy:  курс Cisco CCNA1 і отримала сертифікат інструктора.

Профіль: у роботі використовую додатки

Viber, Telegram,  Zoom та внутрішній сайт коледжу MOODLE

Електронна пошта: svitlanakemt@gmail.ua 

Викладачі циклової комісії:

Сусленко Андрій Васильович

 

Посада: завідувач відділення ЕЗ, викладач спеціальних дисциплін з 1994 року, викладач вищої категорії

Навчальні дисципліни, що викладає:  Мережі електрозв’язку,  Електроакустика, Технологія галузі

Науковий інтерес:

Досягнення: Розробив типові та навчальні програми з наведених вище  дисциплін, має більше 20 методичних розробок з дисципліни «Мережі електрозв’язку»

Профіль: у роботі використовую додатки

Viber, Telegram,  Zoom та внутрішній сайт коледжу MOODLE

Електронна пошта: suslenko.a.v@gmail.com

Максименко Валентина Василівна

 

Посада: викладач спеціальних дисциплін з 1995 року, викладач вищої категорії, викладач методист

Навчальні дисципліни, що викладає: Теорія електрозв’язку, Вимірювальна техніка, Сигнали та процеси у радіотехніці, Пристрої генерування та приймання сигналів, Електродинаміка та пристрої надвисоких частот, Основи телебачення та радіомовлення,  Основи теорії передачі та обробки інформації

Науковий інтерес: інтерактивні технології та цифрові джерела у вивченні фізичних основ передачі радіосигналів, особливості та можливості вивчення спец.дисциплін при змішаному навчанні, пошук та аналіз різних підходів до засвоєння матеріалу

Досягнення: викладачка вищої категорії, методист, розробниця навчально методичних комплексів з навчальних дисциплін, які викладає, методичне забезпечення сайту з навчальних дисциплін «Теорія передачі сигналів електрозв’язку», « Основи теорії передачі та обробки інформації», « Вимірювання в техніці зв’язку», « Електродинаміка та поширення радіохвиль», « Охорона праці в галузі», « Пристрої надвисоких частот та антени», « Радіотехнічні вимірювання»

Профіль: у роботі використовую додатки

Viber, Telegram,  Zoom та внутрішній сайт коледжу MOODLE

Електронна пошта:

Самсонов Володимир Андрійович

 

Посада: викладач спеціальних дисциплін з 1974 року, викладач вищої категорії, викладач методист

Навчальні дисципліни, що викладає: Аналогові і цифрові системи передачі, Радіотехнічні системи залізничного транспорту

Науковий інтерес:

Досягнення: Написані: навчальний посібник «Радіотехнічні системи та пристрої на залізничному транспорті»; методичні посібники:  «Радіостанції станційного та поїзного радіозв’язку компанії   ТРАНСКОМ-      РАДІО», «Станція розпорядча уніфікована ОРІОН УСР-6».

Розробник навчального плану та освітньо-професійної програми «Обслуговування та ремонт пристроїв електрозв’язку на транспорті».

Профіль: у роботі використовую додатки

Viber, Telegram,  Zoom та внутрішній сайт коледжу MOODLE

Електронна пошта: samsonovkemt@gmail.com 

Бобер Віктор Михайлович

 

Посада: викладач спеціальних дисциплін з 1980 року, викладач першої категорії

Навчальні дисципліни, що викладає: Електротехнічні пристрої та електроживлення радіоелектронної апаратури, Навчальна практика, Надійність та експлуатація радіоелектронної апаратури

Науковий інтерес:

Досягнення: Розробив типові та навчальні програми з наведених вище  дисциплін, та методичні посібники «Конспект лекцій з Електроживлення радіотехнічних систем», «Матеріал для підготовки до занять», «Конспект лекцій з Аналогових та цифрових  елементів радіотехнічних пристроїв» для кращого вивчення дисциплін, які викладає.

Профіль: у роботі використовую додатки

Viber, Telegram,  Zoom та внутрішній сайт коледжу MOODLE

Електронна пошта: bober195858@ukr.net