Виховна робота

Заступник директора з виховної роботи

Літвінчук Ольга Дмитрівна

(044) 249-88-24

Практичний психолог коледжу

Владиченко Наталія Петрівна

Виховна робота відповідно до нормативно-правових документів, що регулюють діяльність закладів вищої освіти, – один із основних напрямів ді­яльності Київського електромеханічного фахового коледжу  та обов’язків викладацького складу. Система виховної роботи спрямовується на формування належної культури у викладачів і студентів закладу, налагодженням між ними стосунків у межах етичних норм.

Метою виховної діяльності в КЕМТі є надання майбутнім фахівцям основоположних цінностей, ідей і переконань стосовно  української  державності та національної ідеї, формування активної громадської і особистої позиції молоді у становленні міцної і авторитетної держави, духовно збагаченої, інтелектуально розвиненої і активної особистості сформованої як громадянин, патріот, висококваліфікований фахівець і сім’янин.

В коледжі систематично проводяться виховні заходи про поняття агресивної поведінки підлітків, ознайомлення студентів із загальнолюдськими цінностями, методами подолання агресії та толерантності,  вмінням контролювати себе у різних критичних ситуаціях, розширенням свого словникового запасу, розвитком гнучкості мислення, формування навичок толерантного спілкування, виховання почуття поваги та гідності.

План заходів щодо профілактики булінгу на 2022-2023 н.р.

НАКАЗ про затвердження порядку та подання заяв про випадки булінгу 

Додаток 1 до наказу 

Додаток 2 до наказу 

Додаток 3 до наказу 

Додаток 4 до наказу 

Додаток 5 до наказу 

Правила поведінки здобувача освіти коледжу 

Основними  формами виховної  роботи зі студентами коледжу є:

 • - виховання  під час навчальних занять та виховних годин;
 • - позаурочна та індивідуальна робота;
 • - заняття в спортивних секціях, творчих  колективах, клубах за інтересами;
 • - участь у підготовці та проведенні конкурсів, свят, тематичних вечорів;
 • - робота  в органах студентського самоврядування;
 • - виховна робота в гуртожитках.

Виховання студентської молоді здійснюється за такими напрямами:

 • - національно-патріотичне виховання;
 • - адаптація студентів нового набору;
 • - інтелектуально-духовне виховання;
 • - превентивне та правове виховання;
 • - морально-етичне виховання;
 • - екологічне виховання;
 • - художньо-естетичне виховання;
 • - трудове виховання;
 • - сімейно-родинне виховання;
 • - профорієнтаційне виховання;
 • - фізично-оздоровче виховання.

Основні завдання виховної роботи:

 • - забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в Україні відповідно до її інтересів та можливостей;
 • - виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки - Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь;
 • - сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу;
 • - формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української Держави, рідної землі родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини;
 • - формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації;
 • - відновлення і вшанування національної пам’яті;
 • - ствердження принципів загальнолюдської моралі – правди, справедливості, милосердя, патріотизму, доброти та інших доброзичливостей;
 • - формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання громадського та конституційного обов’язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби;
 • - відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили військово-патріотичного виховання молоді;
 • - забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорона і зміцнення її фізичного, психологічного та духовного здоров’я;
 • - виховання у студентів бережливого економного  ставлення до державного майна;
 • - забезпечення високої  художньо-естетичної культури, розвиток естетичних потреб та почуттів;
 • - вироблення екологічної культури, розуміння необхідності гармонії її відносин із природою;
 • - забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами;
 • - формування у студентів потреби вести здоровий спосіб життя, позбуватися шкідливих звичок.

Організація виховної роботи в структурних підрозділах коледжу постійно вдосконалюється, відпрацьовуються нові методики, активізуються традиційні види діяльності. Випускники закладу є не просто висококваліфікованими спеціалістами, а людьми творчими, духовно багатими і з демократичним світобаченням.

План виховної роботи на І семестр
План виховної роботи на ІІ семестр